Rent This DressProductcategorieën

Algemene Voorwaarden

Rent This Dress

 

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn behandels- en bedrijfsactiviteit met de volgende identiteit:

Rent This Dress

Kuyckshof 30 4194 AG Meteren

info@rentthisdress.nl

KvK-nummer: 91762413

Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit om

Partijen – de ondernemer en de consument

Dag – kalenderdag

Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft

Herroepingsrecht – het recht voor de consument om de huur binnen de bedenktijd te ontbinden

Huurovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een dienst te verlenen, het verhuren van een product, en de consument zich verbindt voor deze dienst een huurprijs te betalen

Huur op afstand – een huurovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor huur op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen huurovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.

2.2. Voor het sluiten van de huurovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument.

2.3 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de consument ten minste meerderjarig te zijn in de staat of provincie van verblijf.

De consument mag de verhuurde producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van onze diensten geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

2.4 De consument mag geen virussen of codes van destructieve aard overdragen.

2.5 Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassingen zijn op de huurovereenkomst worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.

2.6 In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing/

Artikel 3 – Huurovereenkomst

3.1 De huurovereenkomst op afstand komt tot stand door een aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.

3.2 Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3.3. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

3.4 Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

  1. Identiteit, het postadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ondernemer;
  2. De voornaamste kenmerken van de aankoop;
  3. De prijs inclusief eventuele leveringskosten;
  4. De wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 De consument heeft 1 dag bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

4.2 De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het item heeft ontvangen.

4.3 Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het item door en door de consument aangewezen derde wordt ontvangen.

4.4 Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken en hiervoor contact opnemen met het e-mailadres info@rentthisdress.

4.5 Het recht op herroeping komt te vervallen indien het product niet in de originele staat en-/of gedragen wordt teruggestuurd.

4.6 Reeds door consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan consument op dezelfde wijze als dat consument de bestelling heeft betaald.

4.7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

 

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Consument dient betalingen aan de ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden voldoen. De ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering van goederen vindt, wanneer niets anders overeengekomen is, plaats via verzending aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.

6.2  Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

Artikel 7 – Schade

7.1 Ondernemer verzorgt schade tot 35 euro per item. Schade boven dit bedrag, verlies en diefstal vallen hier niet onder. Als het artikel onherstelbaar beschadigd is of nooit geretourneerd is de consument mogelijk verantwoordelijk om het item terug te betalen voor de huidige waarde die wordt bepaald door de ondernemer.

7.2 Het bedrag wat betaald moet worden voor de meegemaakte schade zoals omschreven bij punt 7.1 dient binnen 14 dagen door de consument volgens de desbetreffende betalingsmethode te worden betaald. Na uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag dat de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen van €2.500,-. 10 % op de daaropvolgende €2.500,- en 5% op de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de genoemde percentages en bedragen.

7.3 Indien er bij het afsluiten van de overeenkomst is aangegeven het item te verzekeren voor €8,50 per item is de consument niet aansprakelijk voor onherstelbare schade. Verlies van item en diefstal vallen hier niet onder. Hiervoor gelden wel de hierboven gestelde voorwaarden bij punt 7.1.

Artikel 8 – Retournering

8.1 De consument is verantwoordelijk voor het tijdig retourneren van het gehuurde item aan de ondernemer.

8.2 Indien de consument het item niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor 12:00 uur retourneert waardoor het item niet de volgende dag wordt ontvangen door de consument heeft de ondernemer het recht om de kosten van €30,00 per dag in rekening te brengen bij de consument.

8.3 Een uitzondering op punt 8.2 zijn zondag en nationale feestdagen. Als de huur eindigt op een zondag of nationale feestdag en er is geen open afleverpunt van de vervoerder op het retouretiket te vinden, mag de consument het item de eerste volgende dag vóór 12.00 uur retourneren. De kosten voor het laat retourneren van een item worden in dit geval niet in rekening gebracht door de ondernemer aan de consument.

8.4 Als het item niet binnen 7 dagen na de laatste dag van de gereserveerde periode is geretourneerd door de consument aan de ondernemer is de consument mogelijk verantwoordelijk om het item terug te betalen voor de huidige waarde die wordt bepaald door de ondernemer. De kosten die eventueel in rekening worden gebracht zoals omschreven bij punt .2 worden wel in mindering gebracht.

8.5 Het bedrag wat betaald moet worden voor het niet retourneren van een item, zoals omschreven bij punt 8.4, dient binnen 14 dagen door de consument volgens de desbetreffende betalingsmethode te worden betaald. Na uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag dat de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen van €2.500,-. 10 % op de daaropvolgende €2.500,- en 5% op de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de genoemde percentages en bedragen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 De ondernemer geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten op onze website. De consument gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van deze website op eigen risico is.

9.2 De ondernemen garandeert niet dat desbetreffende website, de servers of e-mails verzonden vanuit de ondernemer vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Artikel 10 – Klachtengeschillen

10.1 Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De ondernemer beschikt over een voor de consument toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.

10.3 De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.

10.4 In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dam gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Rent This Dress

Kuyckshof 30

4194AG Meteren

ino@rentthisdress.nl